Aktualności i ogłoszenia

Aktualności i ogłoszenia

Klauzula informacyjna dla słuchaczy /RODO/

Klauzula informacyjna dla słuchaczy Stowarzyszenia

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej –  RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Zawierciu, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie.

Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych.

Kontakt do administratora danych: 530 – 019 – 336.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

1) realizacji zadań statutowych Administratora,

2) członkostwa w Stowarzyszeniu Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku

3) budowania dobrego wizerunku Administratora,

4) techniczno-organizacyjnych,

5)statystycznych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1) przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się  na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się  na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO,

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych   w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO,

4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku  z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  a także współpracownikom Administratora, oraz firmom ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.

7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych  i prowadzonych przez Administratora w ramach działalności statutowej. Wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest dobrowolne.

10) Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to – zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11) Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Senior w świecie Internetu

Zapraszamy na warsztaty 18.07.2018 r

 

godzina 16 .00 MOK sala 305

Senior w świecie Internetu

Prowadzący dr Krystian Mączka

Podczas warsztatów słuchaczom  przybliżone zostaną zagadnienia dotyczące aplikacji i narzędzi służących do komunikacji tekstowej, głosowej oraz videorozmów, możliwych do wykorzystania zarówno z poziomu komputera stacjonarnego, jak i urządzeń mobilnych. Jako narzędzie wspierające komunikację omówiony zostanie także temat mediów społecznościowych (korzyści oraz możliwe zagrożenia).

Uczestnikom zajęć zaprezentowane zostaną również aplikacje i programy, które ułatwią im porządkowanie zdjęć i filmów na urządzeniach mobilnych, obróbkę fotografii oraz montaż materiałów filmowych.

 

Wczasy w Sianożętach

Biuro  Prima Tour  dysponuje  wolnymi miejscami w Sianożętach w terminie 20.08-02.09.2018. Wszystkie informacje dotyczące wczasów poniżej w linku                                                             

Kontakt bezpośredni  – p. Bożena Szymczyk tel. 41 344 53 29   lub 509 222 026
Uniwersytet nie organizuje wyjazdu.  

              Śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę…”

                                                           /ks. Jan Twardowski/

Żegnam Cię Celinko  w imieniu Studentów Zawierciańskiego Uniwersytetu III Wieku.

Z bólem i trudem przychodzi nam mówić o Tobie w czasie przeszłym, bo też trudno pogodzić się z tym, że nie będzie Cię już wśród nas.

Twoja  śmierć zaskoczyła i zasmuciła nas wszystkich.

Mówi się „Człowiek jest wart tyle, ile po sobie zostawił”.

Ty, Celinko zostawiłaś wiele miłych wspomnień

Śpiewałaś, tańczyłaś , uprawiałaś sport.

       Przez wiele lat udzielałaś się w chórze uniwersyteckim.  Wierzymy, że Pan Bóg pozwoli Ci śpiewać w chórze anielskim.

Zawsze  pogodna,   znajdowałaś  czas dla innych ludzi.  Kochałaś  życie,  byłaś ciekawa świata, chętnie podróżowałaś  z naszą sekcją turystyczną . Aktywnie uczestniczyłaś w działalności naszego stowarzyszenia,  kilkakrotnie reprezentowałaś nasz uniwersytet   na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW  i  Organizacji Seniorialnych

 w Łazach w kategorii przełaje rowerowe i zdobywałaś medale.

  Żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem. Będzie nam Ciebie bardzo brakować. Pozostaniesz w naszej pamięci jako dobry, życzliwy człowiek. 

 Głębokie i szczere wyrazy współczucia składamy  Twoim najbliższym. Łączymy się z bólu i żalu.