Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów

       

Zarząd Stowarzyszenia  uprzejmie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów,  które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r.(piątek)               o godz. 10 00 w lokalu „U Taty” ul. Strumień 55

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów  i zaproszonych gości.
 2. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza zebrania, członka prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe:
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 • przedstawienie opinii komisji rewizyjnej do sprawozdań za rok 2018 oraz jej wniosków w przedmiocie w/w sprawozdań,
 • dyskusja nad sprawozdaniami,
 • podjęcie uchwały  zatwierdzającej sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018r.
 2. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zarządowi absolutorium.
 4. Omówienie projektu planu działania Stowarzyszenia na rok 2019 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 5. Przedstawienie wniosku zarządu o przyznanie tytułu członka honorowego – podjęcie uchwały.
 6. Wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej:
 • wyjaśnienie procedury wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej,
 • zgłaszanie kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej,
 • głosowanie.
 1. Dyskusja
 2. Odczytanie protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie wyników wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej.
 3. Zwołanie pierwszego posiedzenia zarządu, przekazanie delegatom informacji  o ukonstytuowaniu się zarządu.
 4. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji uchwał i wniosków.
 6. Zamknięcie obrad.

Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków (§ 19 pkt.2 statutu).

Drugi termin posiedzenia walnego zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 26 kwietnia 2019r.godz. 1030

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW  (pokój 308) w dniach i godzinach dyżurów.

Sekretarz zarządu                                                                                       Prezes zarządu

Jadwiga Maciążek – Matysik                                                                                   Jan Gwizd