ZARZĄD INFORMUJE

INFORMUJEMY
Weryfikacja opłacenia składek odbędzie się w dniu 22.11.21r.na posiedzeniu zarządu.
Podjęta będzie uchwała o skreśleniu z ewidencji osób, które nie opłaciły składek łącznie
za II semestr 2019/20 i I i II semestr 2020/21.
Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich.