III WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW ZUTW

Na podstawie § 18 Statutu Stowarzyszenia Zarząd postanawia zwołać 10 maja 2013r.    III Walne Zebranie Delegatów ZUTW

– początek zebrania- godz. 1330

– miejsce : Zuzanka „U Taty”

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Powitanie delegatów.

3.   Wybór Przewodniczącego zebrania.

4.   Powołanie:

– protokólantów x 2

– komisji mandatowej x 3

– komisji uchwał i wniosków x 4

– komisji skrutacyjnej x 3

5.   Stwierdzenie prawomocności zebrania.

6.   Zatwierdzenie porządku obrad.

7.   Zatwierdzenie Regulaminu Obrad.

8.   Wystąpienie Prezesa – sprawozdanie z działalności Zarządu.

9.   Wystąpienie Przewodniczącej Rady Programowej.

10. Sprawozdanie finansowe.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

12. Udzielenie Zarządowi  Absolutorium.

13. Dyskusja.

14. Podjęcie Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie obrad.