Porządek Walnego zebrania sprawozdawczego ZUTW

Porządek Walnego zebrania sprawozdawczego ZUTW w dn. 25 maja 2012r.

1. Otwarcie obrad.

2. Powitanie zaproszonych gości i delegatów.

3. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór

a)  przewodniczącego zebrania

b)  protokolanta.

6. Powołanie:

a) Komisji Mandatowej

b) Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Stwierdzenie prawomocności zebrania (  50%+1).

8. Wystąpienie prezesa ZUTW- sprawozdanie  z działalności zarządu Stowarzyszenia .

9. Sprawozdanie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

10. Udzielenie Zarządowi UTW absolutorium na wniosek Komisji  Rewizyjnej.

11. Wybory uzupełniające do Zarządu.

12. Dyskusja.

13. Wystąpienia zaproszonych gości.

14. Podjęcie uchwał i wniosków.

15. Zakończenie obrad.