Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów,
które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza ul. Piastowska 1 (sala widowiskowo – kinowa).
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów i zaproszonych gości.
2. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza zebrania, członka prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe:
1) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
2) przedstawienie opinii komisji rewizyjnej do sprawozdań za rok 2020 oraz jej wniosków w przedmiocie ww sprawozdań,
3) dyskusja nad sprawozdaniami,
4) podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020r.:
1) przedstawienie sprawozdania,
2) podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zarządowi absolutorium.
10. Omówienie projektu planu działania Stowarzyszenia na rok 2021/22 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Dyskusja
12. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji uchwał i wniosków.
14. Zamknięcie obrad.
Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków (§ 19 pkt.2 Statutu ZUTW).
Drugi termin posiedzenia walnego zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 25 września 2021r.godz. 10 30
Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW (pokój 308) w dniach i godzinach dyżurów.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu drogą mailową: utwzawiercie@wp.pl do dnia 10.08.2021r.

Sekretarz zarządu                                                                      Prezes zarządu
Grażyna Macioł                                                                            Maria Grabowska