Zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zaproszenie    na Walne Zebranie Delegatów   Stowarzyszenia  Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zarząd Stowarzyszenia  uprzejmie  zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Delegatów,    które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016r.(piątek) o godz. 1000 w  Lokalu „U Taty” ul. Strumień 6.                                                                 

            Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie regulaminu obrad Walnego Zebrania – podjęcie uchwały .
 4. Wybór prezydium zebrania : przewodniczącego, sekretarza zebrania, członka prezydium
 5. Wybór komisji mandatowej,  skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015:
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdań za rok 2015 oraz jej wniosków w przedmiocie w/w sprawozdań, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015:
 • przedstawienie sprawozdania,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Założenia planu pracy Stowarzyszenia na rok 2016/17 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie:
 2. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia:
 • omówienie zmian w statucie,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Dyskusja, wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 3. Zakończenie obrad.

Uchwały walnego zebrania zgodnie z § 17Statutu Stowarzyszenia  – w pierwszym terminie są podejmowane   w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków

(§ 17 pkt.3 statutu).                                                                                                     

Drugi termin posiedzenia walnego zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 29 kwietnia 2016r.godz. 1030

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW   w dniach i godzinach dyżurów.

Sekretarz zarządu                                                                                         Prezes zarządu

Jadwiga Maciążek – Matysik                                                                            Jan Gwizd