Witaj na stronie internetowej Uniwersytetu III Wieku w Zawierciu.

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w 2007 roku. Utworzeniu organizacji przyświecał jeden cel – stworzyć nowy wizerunek seniora, osoby pełnej energii i inicjatyw.

Starania  Zarządu  i Rady Samorządu Słuchaczy,    sprawiają, że od dekady inspirujemy i zachęcamy do działania seniorów z Zawiercia.

W listopadzie 2016 r. otrzymaliśmy wyróżnienie doceniające profesjonalizm naszego UTW
Złoty Certyfikat „Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów,
które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza ul. Piastowska 1 (sala widowiskowo – kinowa).
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów i zaproszonych gości.
2. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza zebrania, członka prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe:
1) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
2) przedstawienie opinii komisji rewizyjnej do sprawozdań za rok 2020 oraz jej wniosków w przedmiocie ww sprawozdań,
3) dyskusja nad sprawozdaniami,
4) podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020r.:
1) przedstawienie sprawozdania,
2) podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zarządowi absolutorium.
10. Omówienie projektu planu działania Stowarzyszenia na rok 2021/22 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Dyskusja
12. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji uchwał i wniosków.
14. Zamknięcie obrad.
Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków (§ 19 pkt.2 Statutu ZUTW).
Drugi termin posiedzenia walnego zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 25 września 2021r.godz. 10 30
Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW (pokój 308) w dniach i godzinach dyżurów.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu drogą mailową: utwzawiercie@wp.pl do dnia 10.08.2021r.

Sekretarz zarządu                                                                      Prezes zarządu
Grażyna Macioł                                                                            Maria Grabowska