Erasmus +

Relacja z projektu Erasmus +

9 przedstawicieli ZUTW w grupowej mobilności w Czechach.

Grupowa mobilność dorosłych uczących się ma na celu poznanie zasad, metod i narzędzi kształcenia, prowadzenia zajęć dla osób dorosłych w Czechach i możliwość wykorzystania ich we własnej ofercie edukacyjnej.
Grupa polskich słuchaczy każdego dnia mobilności spotykała się ze słuchaczami z czeskiego UTW, by wzajemnie się uczyć i poznawać w jaki sposób prowadzone są zajęcia dla osób dorosłych w obu organizacjach.
W trakcie spotkań uczestnicy będą rozmawiać również na tematy dot. włączania społecznego, różnorodności, dyskryminacji, ulegania stereotypom, uczestnictwa w społeczeństwie.
Udział w grupowej mobilności to szansa na zwiększenie kompetencji kluczowych uczestników, szczególnie w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.
Dla każdego uczestnika projektu wyjazd do innego kraju to możliwość nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów, zwiększenia świadomości międzykulturowej, postawy otwartości i tolerancji.
Przed wyjazdem uczestnikom zostało zapewnione wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Zwieńczeniem mobilności jest otrzymanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów

Zarząd Stowarzyszenia  uprzejmie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, które odbędzie się  w dniu 26 kwietnia 2024r.o godz. 10.00  w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza ul. Piastowska 1(sala 203).

 • Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów  i zaproszonych gości.
 • Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza zebrania, członka prezydium.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 • Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 • Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe:
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 • przedstawienie opinii komisji rewizyjnej do sprawozdań za rok 2023 oraz jej wniosków                          w przedmiocie ww sprawozdań,
 • dyskusja nad sprawozdaniami,
 • podjęcie uchwały  zatwierdzającej sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023r.:
 • przedstawienie sprawozdania,
 • podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zarządowi absolutorium.
 2. Omówienie projektu planu działania Stowarzyszenia na 2024/25 podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 3. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia:
 • omówienie zmian w statucie,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
  1. Dyskusja .
  2. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji uchwał i wniosków.
  4. Zamknięcie obrad.

Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania,  w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków (§ 19 pkt.2 statutu).

Drugi termin posiedzenia walnego zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 26 kwietnia 2024r.godz. 10.00

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW  w dniach i godzinach dyżurów.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu drogą mailową: utwzawiercie@wp.pl do dnia 20.04.2022r.

Sekretarz zarządu                                                                                       Prezes zarządu

Grażyna Macioł                                                                                       Maria Grabowska

 

 

„Mieszkam po trochu w każdym z was – literackie spotkanie z Bogdanem Dworakiem”.

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku realizował projekt „Mieszkam po trochu w każdym z was – literackie spotkanie z Bogdanem Dworakiem”.

W dniu 3 kwietnia w ramach projektu odbyło się spotkanie z bardzo ciekawą pisarką Alicją Sinicką. Autorka znana z wielu bardzo ciekawych książek np. „Oczy wilka”, „Karnawał”, „Stażystka”.4 kwietnia  2024 r  nastąpiło  otwarcie Izby Pamięci Bogdana Dworaka.
Wspominaliśmy poetę, pisarza, felietonistę.

Wydarzeniu towarzyszył cudowny koncert Jacka Stęszewskiego.

W spotkaniach wziął udział Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski

Zadanie wspófinansowane ze środków Gminy Zawiercie.