WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

Zaproszenie na

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

Zawierciański     Uniwersytet    Trzeciego   Wieku

Zarząd Stowarzyszenia  uprzejmie zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Delegatów,  które odbędzie się  w dniu 9 maja 2017 r.  (wtorek) o godz. 1000 w lokalu „U Taty” ul. Strumień 55

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 4. Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza, członka prezydium .
 5. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016:
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdań za rok 2016 oraz jej wniosków         w przedmiocie w/w sprawozdań,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za rok 2016:
 • przedstawienie sprawozdania,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Omówienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2017/18 oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 2. Dyskusja, wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków (§ 17 pkt.3 statutu).

Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 9 maja 2017 r. godz. 1030

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW   (pokój 325) w dniach i godzinach dyżurów.

 

Sekretarz Zarządu                                                                                                 Prezes Zarządu

Jadwiga Maciążek -Matysik                                                                                    Jan Gwizd