Rada Samorządu Słuchaczy w ZUTW

Samorządu Słuchaczy w ZUTW

Przewodnicząca – mgr Gacek Elżbieta

Zastępca  – mgr Latos Elżbieta

Sekretarz – mgr Gemel Urszula

Opiekun   z ramienia Zarządu ZUTW   –   Stankiewicz Krystyna

Rada Samorządu  Słuchaczy jest jedynym reprezentantem ogółu słuchaczy i reprezentuje  interesy  i stanowiska  wszystkich słuchaczy .

Współpracuje  z Zarządem i Komisją Rewizyjną we wszelkich sprawach członkowskich i organizacyjnych.

Zadaniami Rady Samorządu są w szczególności:

  • współpraca z Zarządem przy opracowywaniu oferty merytorycznej Stowarzyszenia,
  • inspirowanie nowych kierunków działań Stowarzyszenia,
  • występowanie z propozycją powołania nowych sekcji zainteresowań,
  • podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia i inicjatyw słuchaczy,
  • reprezentowanie interesów i stanowiska wszystkich słuchaczy Stowarzyszenia,
  • przedstawianie Zarządowi opinii ,  wniosków i potrzeb społeczności członków ZUTW   w sprawach doboru tematów wykładów  oraz zajęć sekcji tematycznych ,
  • dokonywanie oceny pracy wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia  oraz organizacji zajęć sekcji tematycznych,
  • wnioskowanie  pod adresem Rady Programowo – Naukowej w sprawach doboru tematów  i zajęć  fakultatywnych, promowanie  aktywnych form spędzania czasu wolnego i wolontariatu,
  • dbanie o poziom edukacyjny w sferach : intelektualnej, społecznej        i zdrowotnej,
  • pełnienie dyżurów zgodnie z ustalonym harmonogramem.